Dnia 02.04.2014r., w siedzibie EXALO DRILLING S.A. w Zielonej Górze, doszło do uroczystego podpisania umowy współpracy pomiędzy firmami  BIOPAX PL Sp. z o.o.  a EXALO DRILLING S.A. Oddział Diament w Zielonej Górze.

Działalność naszej firmy od wielu lat skupia się na szeroko rozumianej branży budowlanej, stąd możemy się poszczycić ogromnym doświadczeniem m.in. w sektorze gospodarki wodno – ściekowej oraz budowlano-montażowej. Na swoje konto możemy zapisać wiele kilometrów wykonanych sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej i tłocznej), kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej, a także budową, rozbudową czy modernizacją obiektów kubaturowych.

Spółka BIPAX PL natomiast, realizuje na rynku polskim projekty polegające na projektowaniu, budowie i eksploatacji oczyszczalni ścieków komunalnych. Nasz nowy partner jest właścicielem patentów:

Zastosowanie powyższych rozwiązań technologicznych, pozwala znacznie ograniczyć koszty realizacji jak i późniejszej eksploatacji biologicznej oczyszczalni ścieków. Budowane przez nas obiekty będą charakteryzowały się zwarta zabudową. Wszystkie niezbędne urządzenia ciągu technologicznego , pomieszczenia administracyjne, garaże, warsztaty itp. będą się mieściły w jednym budynku. Dzięki temu ograniczymy do niezbędnego min powierzchnię działki do zabudowy, a strefa ochronna wokół obiektu stanie się zbędna.

Dzięki zastosowaniu nowatorskiego systemu napowietrzania ścieków (aerator ASD), wyeliminowane zostaną energochłonne odbiorniki energii elektrycznej – pracujące non-stop mieszadła elektryczne czy pompy recyrkulujące, a to prowadzi z kolei do znacznego ograniczenia kosztów eksploatacyjnych obiektu.

Ze względu na uzupełniający się charakter prowadzonych działalności obu firm, postanowiliśmy podjąć współpracę w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektów. Jesteśmy przekonani, że będzie ona bardzo owocna dla nas, dla firmy BIOPAX PL jak i społeczności lokalnych użytkujących wybudowane wspólnymi siłami, biologiczne oczyszczalnie ścieków .

www.biopax.pl

www.biopax.com.pl

W RAMACH WSPÓŁPRACY WYKONALIŚMY NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

Jezioro Błeszno oczyszczone w technologii BIOPAX

W celu oczyszczenia jeziora Błaszczno zastosowano 5 kompletów napowietrzanych barier mechaniczno – biologicznych.

Bariery te zostały zasilone powietrzem ze stacji dmuchaw usytuowanej w ośrodku wczasowym w Kołatce. Powietrze poprowadzono rurami PE o średnicy 40 mm łączonymi kształtkami skręconymi. Rurociągi obciążono ciężarkami betonowymi i ułożono na dnie. Jedną z barier umieszczono w najgłębszym miejscu i umieszczono tam aerator o głębokości 5 m oraz 4 bariery z aeratorami o głębokości 3m. Umieszczając aeratory (filtry) wybierano miejsca najbardziej narażone na degradację. Wszystkie filtry posiadały kapelusz rozpraszający, będący również pływakiem, do którego przymocowano promienie konstrukcji filtra wraz ze złożami biologicznymi.

W pomieszczeniu dmuchaw zabudowano dmuchawy, kolektor rozdzielczy, przepływomierz z zaworami odcinającym oraz szafę sterowniczą z falownikiem.
Po umieszczeniu wszystkich barier i podaniu powietrza cały system pracował bez przerwy.Po zakończeniu pracy barier zaobserwowano bardzo dużą obsadę złóż biologicznych osadem w kolorze jasnobrązowym, który filtrował wodę przez aeratory. Dzięki napowietrzeniu barier nie stwierdzono przykrego zapachu a osad na złożach był dobrze natleniony.

jezioro-bleszno

Rys. 1. Mapa jeziora Błeszno z zaznaczeniem lokalizacji aeratorów

aerator

Rys. 2.  Aerator przed wyholowaniem na miejsce montażu

wiatr

Rys. 3. Wpływ wiatru na pracę aeratora ASD 

Oczyszczalnie ścieków w Gronowie (Gmina Łagów) wykonana w technologii BIOPAX

Urządzenia napowietrzające przeznaczone są do wytworzenia i odnawiania powierzchni kontaktu ścieków z tlenem oraz do mieszania zawartości komór i utrzymania kłaczków osadu czynnego w zawieszeniu.
Urządzenia do napowietrzania można podzielić na:

  • napowietrzanie powierzchniowe urządzeniami mechanicznymi,
  • napowietrzanie sprężynowe powietrzem,
  • układy hybrydowe.

Do urządzeń służących do napowietrzania i transportu ścieków w komorach biologicznych należy zaliczyć aeratory strumieniowe denne (ASD). W zależności od odmian konstrukcyjnych, aeratory ASD mogą spełniać rolę urządzenia do napowietrzania w różnych technologiach oczyszczania ścieków jak również mogą być głównym elementem systemów nieinwazyjnej rekultywacji wód powierzchniowych.

Charakterystyka aeratora ASD

Dla każdego ASD charakterystycznym wymiarem jest średnica rury wnoszonej. Tym wymiarem określona jest wielkość aeratora. W oczyszczalniach ścieków stosowane są najczęściej ASD 200 i ASD 300 (średnica d ma wymiar 200mm lub 300mm). Pozostałe wymiary są w ścisłej zależności z wymiarem średnicy. Wysokość (wymiar projektowany indywidualne) z dokładnością do 5 cm musi równać się średnicy głębokości ścieków w komorze napowietrzania.

Sprawność transferu tlenu z powietrza do ścieków (wody)

O sprawności tego transferu decydują czynniki, na które w danej sytuacji: 

a. nie mamy wpływu, czyli: 

  • rodzaj cieczy (ścieków), 
  • temperatura cieczy, 
  • lepkość, 
  • głębokość zbiornika w sensie ciśnienia hydrostatycznego.

b. mamy wpływ, czyli: 

  • wielkość powierzchni międzyfazowej (suma powierzchni pęcherzyków powietrza), 
  • turbulencję (odnawianie powierzchni międzyfazowych), 
  • drogę i czas kontaktu pomimo danej głębokości. 

Z powyższego wynika, że ogólną wydajność systemu napowietrzania możemy zwiększyć operując w obszarach zdefiniowanych punktem (b). Jak jest to realizowane w systemie ASD i drobnopęcherzykowym pokazujemy w poniżej tabeli: 

ParametryASDDYFUZOR DROBNOPĘCHERZYKOWY
Wielkość powierzchni międzyfazowej(suma powierzchni pęcherzyków powietrza) Rozdrobnienie strugi powietrza uzyskiwane jest przy swobodnym wypływie z przewodu i wykorzystaniu siły wyporu, która powoduje rozdrobnienie powietrza na specjalnej konstrukcji dyszy.  Jest to metoda bardzo energooszczędna. Rozdrobnienie strugi powietrza przez przetłaczanie jej przez porowate struktury szklane, ceramiczne lub elastyczne membrany. Jest to metoda wysoce energochłonna
Turbulencja(odnawianie powierzchni międzyfazowych) Duża turbulencja jest uzyskiwana automatycznie podczas pracy aeratorów.Nie jest potrzebny dodatkowy nakład energetyczny, nie występuje rozdrobnienie aglomeratów i kłaczków osadu. Do uzyskania turbulencji konieczne jest zastosowanie dodatkowych mieszadeł bocznych.Niezbędny dodatkowy nakład energetyczny. 
Droga i czas kontaktu(dla konkretnej głębokości)Stosując ASD uzyskujemy 2x dłuższą drogę kontaktu w stosunku do głębokości! Nie jest potrzebny dodatkowy nakład energetyczny, nie występuje rozdrobnienia aglomeratów i kłaczków osadu.Drogę, a co za tym idzie, czas kontaktu przy pracujących dyfuzorach drobnopęcherzykowych można zwiększyć jedynie dodając poziomą składową ruchu bąbelków powietrza stosując mieszadła boczne.Niezbędny dodatkowy nakład energetyczny. 
 Dodatkowe korzyści zastosowania Pneumatyczny transport ścieków(wywołanie cyrkulacji wewnętrznej). Cyrkulacja wewnętrzna możliwa za pomocą pomp lub mieszadeł pompujących.Niezbędny dodatkowy nakład energetyczny. 
 Brak stref martwych przy dnie reaktora(odsysanie medium z dna).Strefy martwe poniżej poziomu dyfuzorówbez możliwości likwidacji.
 Całkowite mieszanie komory reaktora(automatyczna cyrkulacja pionowa i pozioma), Mieszanie komory jest możliwe tylko przy zastosowaniu dodatkowych mieszadeł.Niezbędny dodatkowy nakład energetyczny. 

Wydajność hydrauliczna ASD

W komorze napowietrzania pracuje od kilku, do kilkudziesięciu ASD i jeżeli skorelujemy to z objętością komory, to dla dowolnego przykładu uzyska się przepompowanie całej objętości komory przez ASD w czasie kilkunastu minut. To obrazuję również dynamikę pracy układu w kontekście niedopuszczania do zalegania osadu oraz pozwala ustalić krotność cyrkulacji dla układów konstruowanych do zintegrowanego usuwania węgla, azotu i fosforu.Przemiany azotowe wymagają powtarzalności procesu (recyrkulacji). Recyrkulacja ta, dla różnych warunków, waha się od 300 do nawet 600%. W układach tradycyjnych (bez ASD) należy więc nawet sześciokrotne przepompować całą dopływającą objętość ścieków na początek procesu. Oznacza to bardzo duży wydatek energetyczny. Natomiast wykorzystując aeratory ASD do cyrkulacji wewnętrznej uzyskujemy tę recyrkulację bezenergetycznie (bez konieczności wydatkowania dodatkowej energii na pompy lub mieszadła pompujące) i to w wielkości wprost proporcjonalnej do dopływającego ładunku (czyli tylko tyle, ile jest konieczne do prawidłowego przeprowadzenia procesu).  

Wykres 01

Rys. 4. Schemat przykładowego aeratora ASD

Wykres 02

Wykres 03

Rys. 6. Przykład napowietrzanego zbiornika

Zdjęcie 01

Rys. 7. Oczyszczalnie ścieków w G ronowie (Gmina Łagów)